fbpx
Skip to main content

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Het Dorrup zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Het Dorrup worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Het Dorrup ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 – Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1. Alle bestellingen van Het Dorrup zijn vrijblijvend en Het Dorrup behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Het Dorrup. Het Dorrup is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Het Dorrup dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 – Prijzen en betalingen

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2. Betalen doet u eenvoudig en snel middels iDeal, of PayPal. Nadat uw betaling door ons is ontvangen zal uw order worden verwerkt en worden verzonden. In alle gevallen wordt de betaling afgehandeld door Mollie.

3.3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Het Dorrup.

Artikel 4 – Levering

4.1. De door Het Dorrup opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 De levering vindt plaats door PostNL. De kosten voor verzending bedragen € 0,50. Vanaf € 10,- rekenen wij geen verzendkosten en is de verzending dus geheel gratis. Dit geldt alleen voor Nederland, wij versturen niet naar het buitenland.

4.4 Het Dorrup is niet aansprakelijk voor het verkeerd of niet leveren van de producten. Indien u zekerheid wenst bij de levering van de door u gekochte producten kunt u de producten aangetekend laten verzenden.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Het Dorrup verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico terzake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Het Dorrup geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Het Dorrup garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7 –  Retourneren en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Het Dorrup daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na aflevering, schriftelijk of per e-mail gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Retourneren van bij Het Dorrup aangekochte producten is niet mogelijk.

Artikel 8 – Reclamaties

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Het Dorrup na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Het Dorrup in behandeling te worden genomen.

Artikel 9 – Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen is Het Dorrup niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Het Dorrup.

9.2 Het Dorrup streeft erna zo snel mogelijk reactie te geven op enige communicatie, e-mail dan wel post communicatie.

Artikel 10 –  Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Het Dorrup in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Het Dorrup gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Het Dorrup kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11 – Schade

11.1 Het Dorrup is niet aansprakelijk aan schade die is ontstaan door onbehoorlijk gebruik van de geleverde producten.

Artikel 12 – Toepasselijk Recht

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

CADEAUBONSHOP

Koop je cadeaubonnen eenvoudig en snel online via onze cadeaubonshop! Ook kunt u een persoonlijke boodschap toevoegen via de shop en een thema kiezen voor de bon, leuk toch!?

VEILIG BETALEN

Op onze shop kunt u veilig en vertrouwd betalen via iDeal en PayPal.